FAQ

We willen met een paar vrijwilligers een clubtraject starten, maar hoe zou de doelstelling kunnen luiden?

‘Het traject Positief Coachen reikt vaardigheden en tools aan voor trainers, coaches en team(bege-)leiders, die sterk bijdragen aan het verbeteren van de sportbeleving, het beter ontwikkelen van sportcompetenties en het verminderen van ongewenst gedrag van jeugdige spelers.’

Ons Bestuur wil met het Positief Coachen Programma ook de betrokkenheid van vrijwilligers stimuleren, is dit verstandig?

Nee! (Jeugd)Besturen hebben de neiging om het Positief Coachen Programma te (mis)(ge)bruiken om ook andere beleidsterreinen over ‘de bühne’ te brengen, pas daar voor op! We geven een voorbeeld. Het Bestuur van een vereniging wilde ook dat het Normen- en Waardenbeleid van de vereniging een plek in het Positief Coachen traject kreeg en meldde ‘blijmoedig’ ‘dat het handhaven van dit beleid en een start maken richting een hogere norm aan onderling respect en waardering een belangrijke resultante van het traject moest zijn’.

Deze doelstelling gaat over de ‘cultuur’ van een vereniging en de ‘ui’ van Edgar Schein geeft wellicht het beste ‘handjes en voetjes’ aan deze term. De kern van de cultuur (‘ui’) wordt gevormd door de waarden en normen binnen een vereniging. Daaromheen ligt een schil van rituelen: hierin worden de (vaak hiërarchisch)verhoudingen aangegeven, bijvoorbeeld ‘eerst koffie voor de voorzitter’, ‘het bestuur en ik’. De volgende schil betreft de mythen en heldenverhalen: deze gelden als voorbeeld van wat binnen een vereniging als waardevol wordt gezien. De buitenste schil betreft de concrete gedragscode en uitingsvormen, zichtbare structuren en processen. De doelstelling die het Bestuur in het voorbeeld formuleerde, grijpt in op zowel de buitenste schil als ook de kern van de cultuur van deze vereniging (‘en een start maken richting een hogere norm aan onderling respect en waardering’ en in uw geval: ‘de betrokkenheid van vrijwilligers bij onze vereniging stimuleren’ (over ‘binden en boeien’). Het moge helder zijn dat naarmate gewenste veranderingen dieper in een cultuur grijpen (‘ui’), het resultaat van deze veranderingen (het resultaat van het Positief Coachen Programma) moeilijker realiseerbaar zijn. Pas daar dus voor op!

Hoe kan ik met een clubtraject ‘Positief Coachen’ starten?

Hoe kunnen we deelnemers voor een workshop Positief Coachen uitnodigen?

De workshop Positief Coachen die we als vereniging door eigen vrijwilligers gaan geven, leert trainers, coaches en team(bege-)leiders om [F-pupillen] effectiever te begeleiden tijdens trainingen en wedstrijden. De workshop is onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek, gestoeld op praktijkervaringen van topcoaches en gegoten in een aantrekkelijke vorm. Positief Coachen staat voor respectvol omgaan met elkaar, je ervan bewust zijn dat kinderen op individueel en groepsniveau sneller en fijner leren als je een positieve insteek kiest.

Trainers, coaches en team(bege-)leiders hebben een enorme invloed op het sportklimaat binnen [onze vereniging] en zijn belangrijke rolmodellen voor jeugdige sporters. Welke ouder herinnert zich niet een trainer of coach uit zijn jeugd? ‘Een kei van een trainer’, ‘Een strenge coach bij wie het alleen maar om winnen ging’, ‘Iemand die het beste uit iedereen wist te halen’. Wie om zich heen vraagt, zal verschillende herinneringen horen. Bijna iedereen heeft wel een coach of trainer gehad die een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten, veelal positief en soms negatief.

Als Bestuur zijn wij zeer verheugd dat veel ouders zich inzetten voor onze vereniging en voor het team van hun zoon of dochter. We zijn ons er echter ook van bewust dat het begeleiden van jeugdige sporters een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt: trainers, coaches en team(bege-)leiders hebben een enorme invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze jeugdige sporters. Met de workshop Positief Coachen willen we bereiken dat ouders zich bewust zijn van deze belangrijke rol. Daarnaast willen we ouders vaardigheden en tools aanreiken die sterk bijdragen aan het verbeteren van de sportbeleving, het beter ontwikkelen van sportcompetenties en het verminderen van ongewenst gedrag van onze jeugdige sporters.

De workshop wordt gekenmerkt door een rijke afwisseling van verschillende aantrekkelijke werkvormen (presentaties, discussievormen, videofragmenten, (huiswerk-)opdrachten en dergelijke). De workshop wordt door [naam trainer] gegeven op [dag] [datum], [eventueel meerdere data], [telkens] van 19.00 -21.30 uur [in de bestuurskamer]. Er kunnen zich maximaal 8 deelnemers hiervoor inschrijven. Ben jij trainer, coach of team(bege-)leider van een [F-pupillenteam] en wil je deelnemen aan deze workshop? Stuur dan een e-mail naar: [e-mailadres]. Enz.

Kun je het lesmateriaal ook in gedrukte vorm bestellen?

Nee! Al het lesmateriaal is digitaal en gratis te gebruiken en te verspreiden. 

Wij willen ons in eerste instantie beperken tot het Positief Coachen Programma. Kunnen deelnemers na afloop dan toch een EVS Verklaring tekenen?

Tuurlijk! Deelnemers die de Verklaring ondertekenen, bevestigen hiermee dat zij de rechten van het sportend kind onderschrijven én zich hiervoor willen inzetten. Het zou onze voorkeur hebben – maar waar bemoeien we ons mee – dat u voorafgaand aan de ondertekening van de EVS Verklaring, de presentatiesheets van de programmamodule Ethiek & jeugdsport zou behandelen. In de presentatiesheets worden een zestal EVS-thematieken behandeld en wordt de EVS Verklaring uitgelegd (duur circa 20-30 minuten). U zult merken dat door deze presentatie, deelnemers veelal met vragen over vervolgsessies komen! 

Kunnen we 'Positief Coachen' niet samen doen zodat we eerst kunnen zien hoe jullie de training geven?

Nee! De Gedragscode van Stichting Jeugdsport verbiedt het ons om betaalde trajecten bij verenigingen uit te voeren en om deze trajecten allemaal pro-deo te doen wordt ons iets te gortig  :-)

Binnen onze vereniging werken we aan MVV (Maatschappelijk Verantwoord Verenigen). Hoe verhoudt zich MVV tot Ethisch Verantwoord Sporten (EVS)?

EVS is een belangrijke pijler – zo niet de belangrijkste – van MVV. MVV is de wijze waarop een vereniging haar kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt in haar maatschappelijke context. Bij EVS gaat het om de vraag welk sportklimaat we wenselijk achten waarbinnen volwassenen en kinderen samen zijn en welke waarden en normen we daarin weerspiegeld willen zien. 

Ik had graag lesplannen voor de verschillende lesprogramma's gewild. Zijn die er?

Nee! De presentatiesheets voor de verschillende lesprogramma’s kunnen op uw eigen praktijksituatie worden afgestemd. Een Positief Coachen traject is maatwerk, want iedere vereniging is uniek en iedere sport is anders. De (les)materialen, tools en overige informatie helpen u sneller op weg om een verenigingseigen opleidingstraject voor trainers, coaches en team(bege-)leiders te ontwikkelen. 

Jullie maken een punt van auteurs- en publicatierechten. Waarom?

Op alle (les)materialen, tools en overige informatie van de Stichting zijn auteurs- en publicatierechten van toepassing. De Stichting wil hiermee voorkomen dat commerciële partijen aan de haal gaan met het gedachtegoed van de Stichting of van onze content partner Positive Coaching Alliance. Eventuele aanvullingen of wijzigingen in de (les)materialen, tools of overige informatie van de Stichting, kan dit recht niet teniet doen. Al het lesmateriaal is via de Stichting gratis te gebruiken én te verspreiden en dat willen we voor alle verenigingen nu en in de toekomst graag zo houden! U kunt ons daarbij helpen door de copyrightregel in de te verspreiden (les)materialen, tools en overige informatie niet te verwijderen dan wel  (alsnog) op te nemen: Copyright © Stichting Jeugdsport of anders aangegeven | Alle rechten voorbehouden. 

Wij zijn een voetbalvereniging en willen aan de slag met het Positief Coachen Programma om meer sportiviteit en respect op het voetbalveld te krijgen. Werkt dat?

Ja! Door het Positief Coachen Programma leren trainers, coaches en team(bege-)leiders dat als ze een positieve en uitdagende sportomgeving creëren en een adequate discipline hanteren, kinderen minder ongewenst gedrag vertonen. Vooral voor kinderen in de leeftijd van 5-8 jaar werkt deze methode heel erg goed. Voor ouders die oudere kinderen of jeugd coachen, zouden de programma’s ‘Sportcoachvaardigheden’ en ‘TeamUp’ uitgebreid kunnen worden met het programma ‘Respect!’ (dat u aantreft onder het tabje ‘Overige EVS programma’s’). Het programma ‘Respect!’ bespreekt onderwerpen als: ‘Hoe ontstaat veel ongewenst gedrag?’ en ‘Wat kan ik tegen ongewenst gedrag doen?’.